Referat af generalforsamling 20. marts 2007  

103/57 Finn Johansen (formanden) bød velkommen til de 15 fremmødte og foreslog 52/55 Erik Knudsen som dirigent.

Erik Knudsen konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og henviste til den udsendte dagsorden.

Ad. 2: Bestyrelsens beretning var udsendt til medlemmerne sammen med dagsordenen. Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke havde yderligere at tilføje. Han besvarede de stillede spørgsmål, der alle vedrørte ejerforholdet til ejendommen Hellebækgård, den kommende nye kommunale institution (familiekoloni) og den nye fondsbestyrelse.  Beretningen blev godkendt.

Ad. 3: Aage Johansen gennemgik de reviderede regnskaber og budgetter for foreningen, stiftelsen og Emma Emilie Charlotte Johansens legat. 
Der er i budgettet afsat 35.000 kr. til legater og 25.000 kr. til vedligeholdelse af foreningens lokaler. Disse (lokalerne) er vurderet af valuar til 1.166.935 kr.  
Regnskaber og budgetter blev godkendt.

 Ad. 4-6: Valg 
- til bestyrelsen:  
48/59 Jens Chemnitz Povelsen, 32/59 Aage Johansen og 28/56 Curt Kristensen blev genvalgt. 60/77 Peter Mors og 52/55 Erik Knudsen blev genvalgt som suppleant i nævnte rækkefølge.   

- til revisorer: 

96/39 Keld de Voss, 55/56 Søren Derving og 17/68 Flemming Højstrup Hansen blev genvalgt. 91/64 Kurt Starlit blev genvalgt som suppleant.

 - til legatudvalget:
4/85 Peter Falver, 8/49 Erik Bødstrup Hansen blev genvalgt. 21/59 Frank Dannerfjord og 85/51 Leif Rygaard blev nyvalgt hhv. genvalgt som suppleant i nævnte rækkefølge.  

Ad. 7. Forslag fra bestyrelsen (der var ingen forslag fra medlemmer):
a) Medlemskontingent for 2008
Formanden begrundede forslaget om et enhedskontingent på 250 kr. årligt på følgende måde:  De nuværende kontingentsatser er senest blevet reguleret i år 2001,  foreningens behov for øgede indtægter til at finansiere kommende aktiviteter og de administrative fordele. Trods den relativt store forhøjelse for pensionister og unge, som forslaget vil indebære, er der dog fortsat tale om et kontingent af beskedent størrelse.  Forslaget blev vedtaget.

b) Anvendelse af DKO’s navn og logo
Formanden oplyste, at man endnu ikke ved, om DKO’s navn og logo påtænkes anvendt i forbindelse med familiekolonien. Det bør derfor snarest afklares.  
Forslaget blev vedtaget.. 

c) Fremtidsopgave  (mission) for foreningen
Formanden understregede, at foreningens primære formål fortsat skal være opretholdelse af kammeratskabet og støtten til medlemmer; men derudover mener bestyrelsen, at foreningen bør finde et alternativt mål for den økonomiske støtte, som foreningen hidtil har formidlet til DKO.   
Flere vendte sig mod at støtte et skoleprojekt i Afrika; andre fandt dog forslaget sympatisk. Formanden begrundede forslaget med, at det store behov i netop Afrika, at man kan hjælpe mange for få midler og at støtten kan kanaliseres gennem organisationer som f.eks. SOS-Børnebyerne derhen, hvor behovet er størst.   
Formanden bad generalforsamlingen om at bemyndige bestyrelsen til at undersøge relevante støttemuligheder – og de vedtægtsmæssige forhold – med henblik på en endelig beslutning på en senere generalforsamling.  
Forslaget blev vedtaget.

Generalforsamlingen blev hævet.                                                               

                                                                   Finn Johansen      Aage Johansen

     Erik Knudsen                                     Kaj Kristensen          Curt Kristensen

…………………….                             ……………………………………………             

        dirigent                                                                 bestyrelsen